جهت استفاده بهینه از خدمات صرافی و آسودگی خیال خود، حتماً قوانین و شرایط ما را مطالعه فرمائید

در صورت هرگونه تأخیر، کنسل شدن و یا خسارت منتج شده از نقض قوانین ذیل، مسئولیتی متوجه صرافی کارما نخواهد بود!

عنوان مقوله اول
  1. حتماً قوانین و شرایط ما را مطالعه
  2. حتماً قوانین و شرایط ما را مطالعه
  3. حتماً قوانین و شرایط ما را مطالعه
  4. حتماً قوانین و شرایط ما را مطالعه
  5. حتماً قوانین و شرایط ما را مطالعه